Algemene Voorwaarden 

Begripsbepaling:

 1. De cliënt: Degene die dramatherapie volgt. In geval van minderjarigheid kan hiermee ook de ouder(s)/verzorger(s) worden bedoeld of degene die de opdracht voor therapie heeft gegeven. Waar hij/zijn wordt genoemd, kan ook zij/haar gelezen worden.
 2. De therapeute: Degene die dramatherapie geeft aan de cliënt.
 3. Overeenkomst: De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van de afspraken tussen de cliënt en de therapeute, op basis waarvan de therapeute de therapie uitvoert.

Toepassing:

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door praktijk Dramatherapie Boxtel binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, worden aangegaan.
 2. De toepassing van de algemene voorwaarden gelden wanneer de cliënt kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst schriftelijk heeft ondertekend.
 3. De overeenkomst dient schriftelijk te zijn vastgelegd en ondertekend te worden door zowel de therapeute als de cliënt.

Therapie:

 1.  Voor kinderen geldt een sessie duurt 60 minuten, opgebouwd uit 45 minuten therapie en 15 minuten voorbereiding/ uitwerktijd.
 2. Voor volwassenen geldt een sessie van 105 minuten, opgebouwd uit 90 minuten therapie en 15 minuten uitwerktijd.
 3. Cliënten dienen op tijd aanwezig te zijn. Is een cliënt te laat, dan gaat dit van de sessietijd af.
 4. In de schoolvakanties (regio Zuid) gaat de therapie zoveel mogelijk door in overleg met beide partijen.

 

     Tarieven en vergoeding

 1. Alle tarieven (sessies, gesprekken, verslaglegging) staan vermeld op de website van praktijk Dramatherapie Boxtel. https://dramatherapieboxtel.nl/tarieven-en-vergoeding/
 2. Tariefwijzigingen worden per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar doorgevoerd en zullen op de website gemeld worden. Cliënten worden per e-mail op de hoogte gesteld van tariefwijzigingen.
 3. Extra overleg met intern begeleider, leerkrachten of docenten worden voor het vastgestelde uurtarief, verdeeld over 1/4 uren gefactureerd.
 4. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of u de behandeling (deels) vergoed krijgt.

 

Afspraken en annulering:

 1. Alle therapieën vinden plaats op afspraak.
 2. Bij afzeggen van een afspraak minder dan 24 uur van tevoren of het niet nakomen van een afspraak door de cliënt, wordt 100% van het tarief berekend.
 3. Afzeggen van een afspraak gebeurt alleen telefonisch. (Voicemail kan ingesproken worden.)
 4. De therapeute behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de datum, tijd of locatie van de therapie te wijzigen.
 5. Wanneer de therapeute verhinderd is een afspraak na te komen of wanneer er overmacht van haar zijde van toepassing is, zullen haar verplichtingen tijdelijk worden opgeschort en de afgesproken uren niet worden gefactureerd. Zij zal dit, indien mogelijk minimaal 24 uur van tevoren, melden aan de cliënt.De therapeute zal in dit geval contact opnemen met de cliënt voor een nieuwe afspraak.

Vertrouwelijke informatie en privacy:

 1. Door cliënt verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld volgens de geldende privacywetgeving.
 2. De cliënt en ouders/ verzorgers hebben recht op inzage in het dossier.
 3. Verslagen worden MijnDiAd verstuurd middels een beveiligd bestand. 
 4. In geval van minderjarigheid overlegt de therapeute altijd met de ouder(s)/verzorger(s) over het verloop van de therapie. Na schriftelijk akkoord wordt er overlegd met docenten, intern begeleiders van de school en eventuele andere behandelaars.
 5. In de therapie kan gebruik gemaakt worden van video opnames ter bevordering van de therapie, met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt of zijn ouder(s)/ verzorger (s).
 6. Het dossier wordt volgens de wettelijke regels 7 jaar bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Veilige werkomgeving:

 1. De therapeute zorgt voor een goede, veilige en rookvrije therapieruimte en een geschikte werkplek voor haar cliënt(en).

Materialen:

 1. In geval van beschadigingen aan de ruimte of de materialen van de therapeute, veroorzaakt door de cliënt, zal de therapeute de herstelkosten hiervan verhalen op de cliënt.

Evaluatie:

 1. Elk behandeltraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.
 2. Een evaluatieverslag wordt op verzoek van de client geschreven. Hier zitten extra kosten aan verbonden. Deze kosten zij terug te vinden op de website.

Klachtenregeling:

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de therapie kan hij deze in eerste instantie aangeven bij de therapeute. De therapeute gaat hierover met cliënt in gesprek met als doel de klacht verhelpen, zodat beide partijen tevreden zijn over de uitgevoerde behandeling en de eventuele oplossing.
 2. Indien de klacht niet onderling kan worden opgelost kan de client een beroep doen op de klachtenregeling van de FVB. https://fvb.vaktherapie.nl/klachten
 3. Uitsluitend cliënten en rechtstreeks betrokkenen bij de behandeling (ouders/ verzorgers) met wie een behandelovereenkomst is afgesloten kunnen een klacht indienen.

Betaling

 1. Cliënt ontvangt facturen met een betalingstermijn van 14 dagen per e-mail. 
 2. Bij het niet voldoen van de betalingsverplichting ontvangt cliënt een eerste herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van de herinneringsfactuur zult u per aangetekende post een laatste herinnering ontvangen. De kosten van de aangetekende verzending worden in deze factuur opgenomen. U krijgt een betalingstermijn van één week. 
 4. Indien de aangetekende herinnering niet of niet volledig voldaan wordt binnen de betalingstermijn, zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Kosten die daarbij komen worden volledig op u verhaald.
 5. Dramatherapie Boxtel behoudt zich het recht de behandeling op te schorten of voortijdig te beëindigen bij uitblijven van betaling. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring:

 1. De therapeute heeft een inspanningsverplichting naar de cliënt, geen resultaatverplichting. Over de uitspraken die de therapeute schriftelijk dan wel mondeling doet, kunnen geen rechten en aansprakelijkheid worden verleend. De uitspraken van de therapeute zijn interpretatief van aard en gebaseerd op vermoedens vanuit verkregen informatie in de behandeling.
 2. De therapeute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortkomend uit de gegeven therapie.
 3. De therapeute aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Overmacht (hieronder wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de therapeute geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de therapeute niet in staat is haar verplichtingen na te komen)
  2. Nalaten van de cliënt
  3. De therapeute is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden omtrent door de therapeute uitgevoerde activiteiten op het gebied van dramatherapie, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de therapeute en de cliënt bovendien aantoont dat hem hieromtrent geen enkel verwijt treft.

 Duur en beëindiging:

 1. De duur van de dramatherapie wordt naar aanleiding van het intakegesprek bepaald. Dit is een inschatting en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 2. Het is mogelijk de therapie, na overleg met de therapeute, tussentijds op te zeggen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 4 weken (i.v.m. afronding van de therapie). Indien cliënt deze sessies niet bijwoont worden deze 100% in rekening gebracht.

Op locatie:

 1. Wanneer de therapeute op locatie werkt, dient de ruimte aan de volgende eisen te voldoen:
  • De ruimte moet veilig zijn voor de cliënt(en).
  • Er moet ongestoord gewerkt kunnen worden. (Geen inkijk van buitenaf, gesprekken mogen vanaf aangrenzende kamers of de gang niet letterlijk verstaanbaar zijn)
  • Er moet voldoende bewegingsvrijheid zijn voor de cliënt(en) en de therapeute.
  • Er zijn voldoende stoelen aanwezig, passend bij het aantal deelnemers.
  • De ruimte kan voldoende geventileerd worden.
 2. Binnen een straal van 10 kilometer van Boxtel worden er geen extra reiskosten berekend. Daarbuiten wordt er € 0,19 per kilometer in rekening gebracht.
 3. Reistijd langer dan 10 minuten wordt in rekening gebracht.

Algemeen:

De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op de website www.dramatherapieboxtel.nl